:::: U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na celoj tritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu večeras 15.03.2020. godine, ustanove obrazovanja i vaspitanja neće raditi od ponedel¼ka 16.03.2020. godine. ::::

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

  Pravilnik o normi časova neposrednog rada sa učenicima nastavnika, stručnih saradnika i
  vaspitača u osnovnoj školi

  Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

  Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanja prava na individualni obrazovni plan, njegovu
  primenu i vrednovanje

  Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru

  Godišnji plan rada osnovne škole "12.decembar" u Sjenici

  Opšti standardi postignuća, obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja:
  - Srpski jezik
  - Matematika
  - Priroda i društvo

  Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet:
  - Srpski jezik
  - Matematika
  - Likovna kultura
  - Biologija
  - Fizičko vaspitanje
  - Fizika
  - Hemija
  - Geografija
  - Istorija
  - Muzička kultura

 

 
Copyright (C) 2020, Elvedin Karišik. Sva prava zadržana.